KRS
Dane KRS: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIAST PARTNERSKICH NYSY
TRANSLATOR
WSPÓŁPRACA
HERB
LOGOWANIE
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NASI SPONSORZY
KALENDARZ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MIAST PARTNERSKICH NYSY

Rozdział 1

NAZWA, TEREN, SIEDZIBA, DEWIZA I EMBLEMAT STOWARZYSZENIA

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy"

zwane w dalszych postanowieniach statutu "Stowarzyszeniem".

§2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nysa.

§4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków.

§5

Emblemat Stowarzyszenia jest prawnie chroniony. Może on być używany w druku jedynie przez Stowarzyszenie i jego struktury.

Rozdział 2

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6

1. Stowarzyszenie współpracuje ze wszystkimi miastami partnerskimi Nysy. Jej celem i zadaniem jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i partnerstwa pomiędzy mieszkańcami tych miast, a także do nawiązywania współpracy międzynarodowej i krzewienie idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych i przyczynianie się do zrozumienia między narodami.

2. Ponadto celem stowarzyszenia są :

a) rozwój kontaktów kulturalnych pomiędzy jego członkami,

b) pogłębianie wiedzy ogólnej i wymiany doświadczeń,

c) prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej, charytatywnej i socjalnej,

d) przyczynianie się do pokojowej koegzystencji narodów i utrzymania pokoju światowego.

3. Stowarzyszenie zobowiązuje się do zachowania podstaw zawartych z deklaracji Praw Człowieka o treści przyjętej w 1948 r. przez Narody Zjednoczone.

4. Stowarzyszenie jest neutralne wobec organizacji politycznych, związków zawodowych, wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, kierując się w realizacji swych zadań jedynie celami ideowymi Stowarzyszenia.

5. Struktury Stowarzyszenia są zobowiązane aktywnie uczestniczyć w realizacji celów w oparciu o niniejszy statut.

§7

Do osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie zmierza w szczególności poprzez:

1. Przeprowadzanie krajowych i międzynarodowych spotkań , seminariów, wymiany mieszkańców zgodnie z celami zawartymi w niniejszym Statucie.

2. Propagowanie i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych wyjazdów.

3. Propagowanie i przeprowadzanie imprez kształcących młodzież (podróże, wymiana młodzieży, seminaria młodzieżowe).

4. Wymianę i publikacje informacji zawodowych z zakresu działalności.

5. Dążenie do rozwoju kontaktów osobistych z członkami innych miast partnerskich.

6. Nawiązywanie nowych kontaktów z innymi miastami na całym świecie w celu realizacji zadań zawartych w Statucie.

7. Zmierzanie do promocji miasta Nysy w szczególności poprzez podnoszenie stanu wiedzy o mieście Nysa i okolic . Popieranie i ułatwianie wymiany doświadczeń z członkami innych MIAST partnerskich.

8. Rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej z innymi miastami.

9. Inicjowanie wymiany korespondencji dla potrzymania i nawiązywania kontaktów oraz wspieranie nauczania języków obcych.

§8

1. Stowarzyszenie może rozszerzać swoją działalność statutową o sferę zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Rozliczanie środków finansowych uzyskanych na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego dokonuje co najmniej raz w roku Zarząd- zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Rozdział 3

CZŁONKOSTWO

§9

1. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w realizacji jego celów.

2. Członkami Stowarzyszenia może być każda osoba, która swymi działaniami może wypełniać zadania statutowe stowarzyszenia.

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

4. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu deklaracji. Przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszeni można odmówić z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

11. Członkostwo wspierające może uzyskać osoba prawna za zgodą Zarządu.

§10

1. Utrata członkowska następuje wskutek:

a) wystąpienia członka (w tym przypadku składki członkowskiej nie zwraca się),

b) nie opłacania składek,

c) śmierci członka,

d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

2. Osobom, które przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia oraz za szczególne zasługi wobec Stowarzyszenia, może być nadany tytuł honorowy "Zasłużony dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy".

3. Tytuł "Zasłużony dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy " nadaje Zarząd, na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

4. Zasady i regulamin przyznawania tytułu "Zasłużony dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy " określi Zarząd.

§11

Wykluczenie następuje na pisemny wniosek Zarządu, w przypadku rażącego naruszenia Statutu,. Postępowanie odbywa się w oparciu o regulamin przyjęty przez Zarząd.

§12

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a) wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

c) zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§13

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani :

a) dążyć do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

b) przestrzegać statutu, uchwał i postanowień Stowarzyszenia,

c) terminowo opłacać ustaloną składkę.

Rozdział 4

STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§14

W Stowarzyszeniu mogą być tworzone sekcje lub komisje problemowe.

§15

1. Organami władzy Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd.

2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli.

§16

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z inicjatywy Przewodniczącego lub Zastępcy lub na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia bądź Komisji Rewizyjnej z podaniem celów i powodów jego zwołania.

3. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy udziale co najmniej połowy delegatów.

4. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

5. Wybór przewodniczącego jest prawomocny w pierwszej turze w przypadku uzyskania ponad połowy głosów (50%+1) uprawnionych do głosowania delegatów. W przypadku braku kwalifikowanej większości, dokonuje się wyboru przewodniczącego w drugiej turze, w głosowaniu jawnym, spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w turze pierwszej. Wybór pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczący w imieniu ustępującego Zarządu składa pisemne sprawozdanie z działalności.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa pisemną ocenę z działalności ustępującego Zarządu i składa wniosek o udzielenie bądź o nie udzielenie absolutorium.

§17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

1. Wybór Przewodniczącego.

2. Uchwalenie programów i głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

3. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia.

6. Ustalanie sposobu pozyskiwania środków finansowych.

7. Ustalanie liczby osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

§18

1. Organami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są Przewodniczący i jeden z członków Zarządu.

2. Organami uprawnionymi do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia są osoby wymienione w ust. 1.

§19

1. Organem wykonawczym i zarządzającymi sprawami majątkowymi Stowarzyszenia jest Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję.

2. W skład Zarządu wchodzą :

a) Przewodniczący

b) Wiceprzewodniczący

b) Wiceprzewodniczący

d) Skarbnik

3. Zarząd może powoływać Komisje Problemowe bądź Sekcje w celu realizacji określonych celów.

§20

1. Do zadań Zarządu w szczególności należy :

a) uchwalanie preliminarza budżetowego,

b) ustalanie wysokości składek członkowskich,

c) określanie podziału składek członkowskich,

d) zatwierdzanie w formie uchwał regulaminów tworzonych przez Komisje Problemowe i Sekcje,

e) sprawowanie nadzoru w zakresie zarządzania sprawami majątkowymi Stowarzyszenia.

2. Do zadań Zarządu należy przestrzeganie postanowień Statutu przez członków Stowarzyszenia.

§21

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

b) przedkładanie sprawozdań kontrolnych organom statutowym,

c) składanie wniosku o absolutorium dla ustępujących władz.

2. Przewodniczący lub członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Organów Statutowych.

§22

1. Zarząd zbiera się na wniosek Przewodniczącego nie rzadziej niż 2 razy w roku lub na żądanie 1/3 swych członków.

2. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych i głosujących przy obecności co najmniej 3/4 składu.

§23

1. Na czele Komisji Problemowych stoi Przewodniczący Komisji, na czele Sekcji Przewodniczący Sekcji.

2. Czas prac komisji określa Zarząd.

§24

1. Komisja rewizyjna jest uprawniona do kontroli całości działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem gospodarki finansowej. Komisja składa się z 3 członków, z których jeden jest jej Przewodniczącym.

2. Przewodniczący Komisji może zwołać Zgromadzenie Nadzwyczajne.

Rozdział 5

FINANSE STOWARZYSZENIA

§25

1. Źródłem dochodów Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie, dotacje i darowizny,

b) inne źródła.

2. W Stowarzyszeniu zabrania się :

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§26

1. Wniosek o zmianę Statutu może przedstawić Zarząd, lub 1/3 liczba członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie uchwala zmianę statutu większością 3/4 głosów obecnych i głosujących.

§27

1. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może przedstawić 3/4 Zarządu Stowarzyszenia lub 1/2 członków.

2. Walne Zgromadzenia uchwala rozwiązanie stowarzyszenia większością co najmniej 3/4 głosów obecnych i głosujących, przy założeniu, iż obecnych na zebraniu będzie co najmniej 3/4 członków.

Rozdział 7

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§28

1. Zarząd jest odpowiedzialne za opracowanie Regulaminów Działania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maja zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

MIASTA PARTNERSKIE